Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO (se eget kurs).

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til oppdatering av kurs for Shp Security Officer. Enkelte nasjoner kan imidlertid kreve dette.

Krav til forkunnskaper

For utstedelse av ferdighetssertifikat som Ship Security Officer kreves det 12 måneder effektiv fartstid som offiser på fartøy med godkjent ISPS sertifikat. Dokumentasjon må sendes inn i forkant av kurset til e-postadresse srs@rs.no.

Innhold

 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Styring av folkemengder
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser

Oversikt over planlagte kurs